List Buku Unggulan


Eddy Purnomo
Yogy
Perpustakaan Politteknik ATK Yogyakarta
Eddy Purnomo
2002
Perpustakaan Politteknik ATK Yogyakarta
Sukarno
1963
Resource Centre STMIK AMIKOM
Wardaya, Baskara T. ( Editor )
2017
Perpustakaan USD
Ambar Kurniawan
2017
Perpustakaan Instiper Yogyakarta
Witjaksana Darmosakoro
2008
Perpustakaan Instiper Yogyakarta
Taufik Caesar Hidayat
2013
Perpustakaan Instiper Yogyakarta
Henny Lydiasari
2017
Perpustakaan Instiper Yogyakarta
Ki Hadjar Dewantara
1994
Perpustakaan UST Yogyakarta
Ki Hadjar Dewantara
1977
Perpustakaan UST Yogyakarta