List Buku Unggulan


Rama Sudi Yatmana
2001
BPAD DIY
Suwarna Pringgawidagda; penyunting, Rachmi N Hamidawati
2007
BPAD DIY
Inda Citraninda Noerhadi
2012
BPAD DIY
Madiyono
2001
BPAD DIY
K.H.A. Mustofa Bisri
2016
SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
Pago Hardian
2016
SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta